RZĄŚNIK: Już tylko szkoły podstawowe

Powiat

RZĄŚNIK: Już tylko szkoły podstawowe

09.11.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na sesji 30 października podjęli uchwały stwierdzające przekształcenie dotychczasowych 6-letnich szkół  podstawowych w 8-letnie szkoły podstawowe. Wysłuchali też informacji o realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym.
Z nazw szkół zniknął przymiotnik „publiczna”. – Teraz wszystkie będą szkołami podstawowymi – mówił na sesji zastępca wójta Paweł Abramczyk, odpowiedzialny za gminną oświatę. – Patroni tych szkół się nie zmieniają, obwody też się nie zmieniają. Niniejsze uchwały będą jako akty założycielskie, tylko bez statutów szkół, bo statuty szkoły już mają. Zmiana jest tyko z 6-letniej na 8-letnią.
- Projekty uchwał były przedstawione na komisjach, wszyscy je w szczegółach znają – dodał przewodniczący rady Krzysztof Soliwoda.
Paweł Abramczyk przedstawił też radnym informację z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. Gmina była organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych i zespołu szkół, szkołę w Dąbrowie prowadziło stowarzyszenie. Do tych szkół uczęszczało 841 uczniów: 593 do podstawówek, 248 do jedynego gimnazjum – w Rząśniku. 
Tabela poniżej pokazuje liczbę uczniów w każdej ze szkół i średni koszt utrzymania w każdej z nich 1 ucznia.  
Dotacja z budżetu państwa na 1 ucznia w 2016 r.  to kwota 5.278 zł. W sumie gmina otrzymał 6.589.680 zł subwencji oświatowej. Ponieważ wydatki na oświatę wyniosły 7.761.384 zł, samorząd gminy z własnych środków dołożył na ten cel 1.552.200 zł. 
Z własnych środków gmina zabezpieczyła transport i opiekę dla 8 uczniów SOS-W w Wyszkowie i pokryła koszt przewozu dla 7 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia. Dowóz do szkół na terenie gminy zapewniła  dla ok. 350 uczniów. 


 
Nauczyciele
 
Gmina w ub. roku szkolnym zatrudniała 84 nauczycieli: 1 bez stopnia awansu, 1 stażystę, 11 kontraktowych, 
11 mianowanych i 60 dyplomowanych. – Kadra nauczycielska w większości jest wykształcona w stopniu maksymalnym – podkreślił zastępca wójta.
Ilu nauczycieli zostało zwolnionych w wyniku reformy – chciała wiedzieć radna powiatowa Renata Rębała.
W odpowiedzi usłyszała, że zwolnień, które wymagałyby wypłaty odszkodowań, nie było.  Szacuje się, że w 2019 r. będzie mniej o 13 etatów. Część nauczycieli gimnazjum, którzy spodziewają się, że może nie być dla nich pracy w następnych latach, podjęło dodatkowo pracę w innych szkołach.  
 
 
Tylko gimnazjalny
 
W minionym roku szkolnym przeprowadzony był tylko 1 egzamin – gimnazjalny (egzamin szóstoklasisty został zniesiony). Uzyskane przez gimnazjalistów z ZS w Rząśniku wyniki są porównywalne do średnich powiatowych: język polski – 68,1% (powiat – 68,7%), historia i WOS – 54% (57,7%), matematyka – 42,4 ( 42,9%), przedmioty przyrodnicze 49% (50,9%), język angielski: poziom podstawowy 60,1% (62,8%), rozszerzony  42,5% (44,4%),  język niemiecki: poziom podstawowy 46,3% (48,9%),  rozszerzony 83% (72,7%).
Od r. szkol. 2018/19 przeprowadzany będzie egzamin dla kl. VIII, składający się z 2 części, testowej i opisowej, 
obejmujący przedmioty: język polski, matematyka, historia i  język obcy nowożytny.
 
Osiągnięcia naukowe i sportowe
 
Najważniejsze osiągnięcia uczniów w r. szk. 2016/17: III miejsce SP Porządzie w powiatowym turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym  ucznia SP w Rząśniku Kuby Bułki, I miejsce Wiktorii Łaszczewskiej z II kl. gimnazjum w wojewódzkim konkursie ortograficznym „Wyszkowskie dyktando”.
Osiągnięcia sportowe: I miejsce w powiecie SP w Porządziu (w kategorii szkół do 100 uczniów), II miejsce gminy w powiecie w kategorii szkół podstawowych, III miejsce gminy w kategorii gimnazjów.  
Wójt nagrody pieniężne przyznał 5 dyrektorom i 2 nauczycielom.  Na stypendia  dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe gmina przeznaczyła 22.130 zł.
 
Pomoc socjalna
 
Stypendia socjalne w I półroczu otrzymało 259 uczniów (łączna kwota 68.894 zł, 133 zł/os. przez 2 miesiące), w II półroczu – 256 uczniów (łączna kwota 100.608 zł; 131 zł/os. przez 3 miesiące). 5 uczniów otrzymało wyprawkę szkolną (po 1.525 zł).
Wójt Paweł Abramczyk podziękował szkołom za wspaniała współpracę w minionym roku szkolnym, uczniom za godne reprezentowanie gminy na zewnątrz.
 
Które miejsce?
 
Radna Marzena Wilgolewska nie otrzymała zadowalającej ją odpowiedzi na pytanie, które miejsce gimnazjum w Rząśniku zajmuje w powiecie.
- Na pewno nie ostatnie – odpowiedziała dyrektor szkoły w Rząśniku Katarzyna Abramczyk. – Nie robi się takich zestawień – dodała. – Nie  ma takiego oficjalnego rankingu. Patrzenie na średnią jest nieobiektywne.
- Tego nie powinno się porównywać i stawiać miejsc – potwierdziła dyrektor szkoły w Porządziu Grażyna Prus.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom