RZĄŚNIK: Absolutorium 2016

Powiat

RZĄŚNIK: Absolutorium 2016

08.07.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Radni udzielili wójtowi Pawłowi Kołodziejskiemu absolutorium za 2015 r. na sesji 21 czerwca. 
Dochody gminy wyniosły 30.179.092 zł (96,6% planu), w tym  majątkowe 7.535.369 zł (97,4%). Najwięcej pieniędzy gmina pozyskała na projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu” (Internet szerokopasmowy) – 7.099.391 zł. Uzyskała dotacje na remont świetlicy w Ochudnie (134.677 zł), Domu Kultury w Dąbrowie (67.033 zł), drogę transportu w Osinach (70.000 zł), boisko treningowe w Rząśniku (151.225 zł). Bieżące dochody wyniosły 22.643.723 zł (97%), w tym: dotacje – 5.327.317 zł, subwencje –  10.286.379 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.698.155 zł, podatki i opłaty – 3.193.251 zł, opłaty za wodę i ścieki – 988.644 zł, dochody z najmu – 48.491 zł.
Wydatki zamknęły się kwotą 31.432.653 zł (96% planu), w tym: majątkowe 10.979.679 zł (niemal 100%). Najdroższą inwestycją był wspomniany Internet szerokopasmowy – 8.543.267 zł. Gmina przekazała środki na: projekt KIK76, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (20.684 zł), zakup samochodów: dla policji (20.876 zł) i PSP (3.006 zł), elektroniczną administrację (23.660 zł). Wykonała  inwestycje drogowe (w sumie za 769.042 zł): drogi Osiny, Gołystok, Wielątki Rosochote, dokumentacja na drogi: Ochudno – Rząśnik ul. Jesionowa, Rogóźno, Dąbrowa – Trzecie Pole. Wykonała wodociąg w Ochudnie i dokumentację na wodociąg w ul. Wyszkowskiej w Rząśniku. Inwestowała w sieć kanalizacyjną (353.996 zł): Porządzie, Rząśnik – ul. Lubielska, Ochudno, przygotowała dokumentację na przydomowe oczyszczalnie ścieków, kanalizację w Komorowie, Rząśniku – ul. Wyszkowska. Słupy oświetleniowe przy boisku i dokumentacja na siłownię zewnętrzną kosztowały 46.925zł. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w wys. 20.452.974 zł (93,91%), w tym: oświata – 8.222.789 zł, pomoc społeczna – 4.540.859 zł, administracja publiczna – 2.772.428 zł, gospodarka komunalna – 2.135.557 zł, OSP – 68.743 zł, spłata odsetek od obligacji i pożyczki – 77.272 zł, profilaktyka przeciwalkoholowa – 60.097 zł, świetlice szkolne, stypendia, wyprawki szkolne – 396.630 zł, kultura i dziedzictwo narodowe – 253.476 zł, dotacje dla WKS, wynagrodzenie animatora sportu, utrzymanie basenu, zajęcia siatkówki prowadzone przez KS Camper – 142.720 zł, wpłata na Izby Rolnicze i wypłata podatku akcyzowego – 324.790 zł, wybory: Prezydenta RP – 44.165 zł, do Sejmu i Senatu RP – 25.360 zł, referenda – 21.340 zł.
Planowany na 1.500.000 zł deficyt, okazał się mniejszy i wyniósł 1.253.560 zł. Dług gminy na 31 grudnia 2015 r. zamykał się kwotą 2.969.064 zł (pożyczka z WFOŚiGW – 69.064 zł oraz wykup obligacji – 2.900.000 zł).
Należności wymagalne na rzecz gminy to kwota 1.840.771 zł: podatki i opłaty (1.158.310 zł), zaległości alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (604.062 zł), za wodę i ścieki (38.105 zł), gospodarowanie odpadami (32.498 zł), umowy najmu i dzierżawy (7.677 zł).
Wójt podziękował wszystkim, którzy pomagali w realizacji budżetu. Otrzymał gratulacje i kwiaty.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Oferty za wysokie

RZĄŚNIK: Oferty za wysokie

Gmina ogłosiła przetargi na budowę drogi gminnej w Ochudnie oraz zagospodarowanie oczka wodnego na terenie dawnego PGR w Rząśniku. Ze względu na proponowane przez oferentów ceny jeden z przetargów już został unieważniony, drugi też stoi pod znakiem zapytania.
zobacz więcej
ZAPRASZAMY: Kolejna akcja dla Kasi Kamińskiej

ZAPRASZAMY: Kolejna akcja dla Kasi Kamińskiej

W sobotę 16 lipca podczas odpustu i festynu w parafii św. Barbary w Porębie zostanie przeprowadzona kolejna akcja charytatywna na rzecz Kasi Kamińskiej, która zbiera środki na zakup protezy nogi. Szczytny cel wesprze artysta Ireneusz Bieliński, przeznaczy cały dochód z narysowanych tego dnia karykatur. 
zobacz więcej
ZABRODZIE: Studium ponownie do wglądu

ZABRODZIE: Studium ponownie do wglądu

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie wraca do dyskusji. Ponownie została wyłożona do publicznego wglądu jego część.  Władze gminy przygotowują nowy projekt studium, w którym zmiany nie obejmują spornego obszaru. A jest nim teren przy trasie S8 objęty wnioskiem, który radni jako jedyny uwzględnili podczas październikowego głosowania nad projektem studium.
zobacz więcej
SOMIANKA: Nie wszyscy wybrali sołtysa

SOMIANKA: Nie wszyscy wybrali sołtysa

Zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Jedynie Celinowo nie mogło z tego prawa skorzystać, bo zabrakło chętnych do kandydowania. W większości miejscowości na kolejną kadencję pozostaną ci sami sołtysi; na 30 sołectw wybrano 4 nowych sołtysów. W 5 sołectwach rywalizowało w wyborach dwóch kandydatów. Frekwencja wahała się od 7% (Stare Kozłowo) do 61,3% (Popowo Kościelne).
zobacz więcej