BRAŃSZCZYK: Pewne zmiany będą konieczne

Powiat

BRAŃSZCZYK: Pewne zmiany będą konieczne

11.01.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Budżet gminy na 2019 r. na sesji 28 grudnia przedstawił w formie prezentacji zastępca wójta Marek Zdziarstek. – Proponujemy przyjąć budżet w takiej postaci, jak był przygotowany  – zwrócił się radnych. – Wiemy już, że pewne zmiany będą konieczne. Zaczniemy je wprowadzać na początku nowego roku. 
 
Uchwała budżetowa była wcześniej omawiana na połączonych komisjach. Otrzymała pozytywną opinię RIO.
Dochody dają kwotę 34.499.823 zł, składają się na nią: udział w podatkach 5.118.252 zł (14,8%), subwencje (w tym oświatowa 6.783.824 zł i wyrównawcza 4.175.094 zł) 11.145.338zł (32,3%), dotacje celowe 9.270.633 zł (26,9%), podatki i opłaty (w tym od nieruchomości 3.854.000 zł, rolny 159.000 zł, od środków transportu 516.000 zł) – 6.483.900 zł (18,8%) oraz przychody 1.704.159 zł (z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów, co nie może być finansowane z dochodów bieżących). 
Wydatki zostały zaplanowane na poziomie dochodów, czyli w wys. 34.498.823 zł, w tym wydatki bieżą-
ce 32.665.977 zł (wynagrodzenia 14.055.359 zł, co stanowi 43% ogółu wydatków, wydatki rzeczowe jednostek gminy związane z działalnością statutową 8.147.869 zł, 25% wydatków, świadczenia na rzecz osób, różne dotacje – 9.511.245 zł). Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wys. 1.832.159 zł. 
Utrzymanie urzędu gminy ma kosztować 3.080.000 zł, promocja (różne imprezy) 199.800 zł, diety radnych i ryczałt przewodniczącego 110.000 zł, diety sołtysów 50.0000 zł, OSP 391.000 zł, GOK 350 tys. zł, biblioteka 177 tys. zł, kultura fizyczna 119.570 zł (m.in. na utrzymanie boisk, organizację zawodów), konserwacja oświetlenia ulicznego 135.670 zł, energia 259.000 zł, dotacja dla szpitala (remont oddziałów) 98.688 zł.
Bardzo poważną pozycję w wydatkach stanowi oświata – 12.824.504 zł, podczas gdy subwencja oświatowa, którą otrzymuje gmina, wynosi 6.783.824 zł. Resztę musi dołożyć gmina z własnego budżetu.
Nie bilansują się też opłaty i koszty gospodarki odpadami; mieszkańcy wpłacają 650.000 zł, realizacja umowy – 858.000 zł, brakuje 200 tys. zł. – To musi się bilansować – zauważył Marek Zdziarstek. Podobna sytuacja jest w Zakładzie Gospodarki Komunalnej: koszty 1.900.000 zł, dochody 1.685.000 zł.
Dług na koniec roku 2018 wynosił 7.930.114 zł.
Wszyscy radni zagłosowali za przedstawionym budżetem.
Wielka Polska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość