Regulamin konkursu fotograficznego Hu! Hu! Ha! Zima nie jest zła!

Kultura

Regulamin konkursu fotograficznego Hu! Hu! Ha! Zima nie jest zła!

27.01.2018
autor: opr. Red.


Regulamin konkursu fotograficznego Hu! Hu! Ha! Zima nie jest zła! ogłoszonego w ramach fotograficznego cyklu konkursowego 4xWyszków ’18
1. Organizatorem Konkursu jest Akademia Umiejętności Pan Hilary  z siedzibą w Wyszkowie 07-200, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 27.
2. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich fotografujących, amatorów jak i profesjonalistów, zamieszkałych na terenie Polski.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Tematyką konkursu fotograficznego Hu! Hu! Ha! Zima nie jest zła! jest ukazanie zimowego życia mieszkańców ziemi wyszkowskiej. Najwyżej ocenione będą prace ukazujące zimową wyszkowską rzeczywistość w sposób dowcipny i żartobliwy.
6. Każdy z uczestników może przesłać na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia.
7. Wymagania techniczne składanych prac:
- wielkość pliku nie mniejsza niż 8 mln pikseli
- proporcje boków 3:2
- prace konkursowe zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF
- prace konkursowe należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia dostępną na www.nowywyszkowiak.pl
- nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła trzy fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02, Kowalski_J_03 - numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
8.  Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych na konkurs fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych na imprezach organizowanych przez Akademię Umiejętności Pan Hilary oraz sponsorów, fundatorów nagród i partnerów konkursu, a w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.
9. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego  jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik posiada zgodę osób będących na zdjęciu, na rozpowszechnienie ich wizerunku w ramach konkursu oraz w materiałach promocyjnych.
10. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
11. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
- oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem (zdjęcia zgłaszane do udziału w konkursie nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego; w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną);
12. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu lub wadliwe technicznie.
13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
14. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
16. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 21. marca, 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
17. Prace należy przesłać na adres: Akademia Umiejętności Pan Hilary, 07-200 Wyszków, skrytka pocztowa 14.       
18. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.
19.  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać nagród lub dokonać innego ich podziału.
20.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniach 1-14 kwietnia, 2018 roku.
21. Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronach internetowych i portalach społecznościowych organizatora i partnerów konkursu
22. Więcej informacji na stronach: www.nowywyszkowiak.pl  a także www.facebook.com/PanHilary/AU.

Poniżej regulami oraz karta zgłoszeniowa:
REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan